دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق چهار شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۰۸/۲۳)
Wednesday , نوفمبر 14 , 2018 (2018/11/14)

Copyright © 1392 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.7 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
اداره راهبری مکاتبات و اسناد
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دهق

 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به دبیرخانه مرکزی :