دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق چهار شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ (۱۳۹۶/۰۷/۲۶)
Wednesday , اكتوبر 18 , 2017 (2017/10/18)

Copyright © 1392 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.7 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
اداره راهبری مکاتبات و اسناد
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دهق

 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به دبیرخانه مرکزی :